Ang Kaloob Na Pagbibigay

children-poseAt yamang may mga kaloob na nagkakaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin; kung hula ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; o kung ministeryo, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo; o ang nagtuturo, ay sa kaniyang pagtuturo; o ang umaaral, ay sa kaniyang pag-aaral; ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang namumuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya.Mga Taga Roma 12:6-8

Ang Biblia ay nagsasaad ng maraming “kaloob na espirituwal” na matatagpuan sa mga talatang nailahad na sa itaas at sa iba pang mga talata: I Mga Taga Corinto 12:7-11; 12:28; 13:1; Mga Taga Efeso 4:11-12; I Pedro 4:8-11. Bakit ibinigay ni JesuKristo ang mga kaloob na espirituwal na ito?

Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawang paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo” (Mga Taga Efeso 4:12).

Kapag ang isang tao ay naging mananampalataya na, iniaalay na niya ang kaniyang buhay kay JesuKristo. Sa halip na mabuhay siya para sa kaniyang sarili, gagamitin niya ang kaloob na pisikal at espirituwal na ibinigay sa kanya ng Mabiyayang Diyos kahalintulad ni JesuKristo (Mga Taga Galacia 2:20). Dapat mong gamitin ang anumang kaloob sa iyo sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Kung hindi mo alam kung anu-ano ang mga ito, itanong mo sa Kaniya at ipakikita Niya sa iyo.

Nakakalungkot isipin na maraming grupo sa simbahan ay higit na nagbibigay halaga sa “kaloob na pagbibigay.” Tila sinasabi nila, “Maaaring mapakain ang bawat bibig, at ang bawat tao ay magsisipanumbalik kay JesuKristo kung mayroon lang tayong sapat na salapi.” Datapuwat ang Biblia ay di kailanman nagtala ng isang gawaing pang-ebanghelio na nabigo dahil sa kakulangan ng salapi.

Ang simbahan sa ngayon marahil ay higit na kailangan ang mga mananampalatayang may mga kaloob na panghuhula, pagpapagaling, pagtuturo, pagkilala at iba pa. Ang manunulat na ito ay naniniwalang nakakilala na siya ng ilang taong may kaloob na ganito subalit kaunti lamang.

Maaari nating ipanalangin na bigyan tayo ng mga kaloob na ito; subalit sa pagkukunwaring mayroon tayo nito ay hindi mapapasa-atin ito. Kailangang hintayin nating ibigay ito ni JesuKristo.

Hindi kasalanan ang di pagkakaroon ng mga kaloob na espirituwal. Subalit isang kasalanan ang pagkakaroon ng isang kaloob na espirituwal at hindi ito gagamitin (tunghayan ang kuwento tungkol sa mga talento sa Mateo 25:14-30).

Kung ang isang tao ay may “kaloob na pagbibigay” gaya ng nasasaad sa Mga Taga Roma 12:6-8, nararapat na gamitin niya ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Iyan ang paksang ating tatalakayin.

Read more...

Ang Pagkabuhay Muli ni Jesu-Kristo, Ito Ba ay Totoo?

pagkabuhay-muliGaano kahalaga ang muling pagkabuhay ng Panginoong Jesu-Kristo para sa Kristiyanismo? Gaano kahalaga ito sa iyo? Para kay Apostol Pablo, sa pagkabuhay muli ni Jesu-Kristo umiikot ang doktrina ng Iglesia ng Diyos noong unang siglo. Pansinin ang kanyang isinulat sa I Corinto 15:14,

“At kung si Kristo’y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga angaming pangangaral, wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya.”

Ang mga ito’y makahulugan mga salita, mahalaga sa ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. Gayun pa man, ang mga may pinagaralan at tinuturing na “pantas” sa ngayon, maging ng ibang “naliliwanagang-isip” (o “enlightened”) ay hinahamon ang kredibilidad ng pagkabuhay na muli ni Jesu-Kristo. Tayo nga ay tunay na namumuhay sa isang panahong mapag-alinlangan at mapag-duda.

Para sa nakararami, ang Bibliya ay napakahirap intindihin at ang mga salita nito ay mabigat tanggapin. Ang Bibliya ay naglalaman ng mga kuwento patungkol sa makapangyarihang paglikha; isang malakihang pagbaha sa ibabaw ng lupa; ang pagkahati ng dagat; mga mahimala at dagliang pagpapagaling; ang mga makapangyarihang pagsagot sa mga panalangin; ang pagkabuhay na muli ni Jesu-Kristo at marami pang iba. Subalit marami rin ang nagsasabing sila ay Kristiyano ngunit hindi lubos na naniniwala sa mga ito...I-download ang buong babasahin, i-click ang link na ito: Ang Pagkabuhay Muli ni Jesu-Kristo, Ito Ba ay Totoo?

Ang Sabbath sa Biblia: Ikapitong Araw o Araw ng Linggo?

pinoy-restHalos lahat ng mga Kristiyano ay naglalaan ng isang araw sa loob ng isang linggo bilang isang uri ng Kapahingahan o “Sabbath” . Karamihan ay sumasamba tuwing Linggo– ang unang araw nang sang-linggo, ang iba ay ginagawa sa ikapitong araw (o Sabado).

Alin ang tama at nararapat? Mahalaga bang ipagdiwang ang tamang araw ng pagsamba o maari tayong pumili ng kahit anong araw at maaari nating gawin ito bilang isang uri ng Kapahingahan (Sabbath)?

Habang inyong binabasa ang mga talatang sumusunod, inaanyayahan naming kayong pag-aralan ang mga pinagkunan nito sa Biblia –upang mapatunayan ninyo sa inyong sarili kung ano ang sinasabi ng Panginoong Diyos tungkol sa mahalagang paksaing ito.

Ano ang Sinasabi ng Biblia Tungkol sa Ikapitong Araw?

Ang Ikapitong araw ng sanlinggo ang ipinag-utos bilang isang “Sabbath” noong nilikha ang sanlibutan. Ito’y binasbasan at ipinangilin ng Diyos na Lumikha, at Siya mismo ay nagpahinga sa Kanyang mga Gawain nang araw na iyon (Genesis 2:2, 3; Exodo 20:11).

Ang bansang Israel ay inutusang sundin ito at may karampatang kaparusahan ang pagsuway nito, kahit bago pa ibigay ang Sampung Utos sa Bundok ng Sinai (Exodo 16:23:30). Ang Ikaapat na Utos na nagtatalaga sa ikapitong araw na siyang Sabbath ay napakahalaga, na pinili ng Panginoong Diyos na ilagay ito sa pinakapuso ng Sampung Utos. Malapit ang kauganayan nito sa siyam na iba pang mg utos na ibinigay sa pamamagitan ng isang tinig at panitik ng Panginoong Diyos, at karapat-dapat sa kabutihan ng tao sa lahat ng salinlahi (Exodo 20:8-11).

Inulit ni JesuKristo ang kahalagahan ng Ikaapat ng Utos nang Kaniyang sabihing “Ginawa ang Sabbath dahil sa tao.” (Marcos 2:27). Ang ibig Niyang sabihin ay ginawa ang Sabbath bilang isang biyaya para sa ikabubuti ng sangkatauhan –hindi bilang isang pahirap. Ginawa ito para sa tao –di lamang sa mga Hudyo.

 Inihayag din ni JesuKristo na Siya ang Panginoon ng Sabbath (Marcos 2:28). At lagi Niyang ipinagdiriwang ito (Marcos 1:21; Lucas 4:16-22). Pinupuna man lagi Niya ang mga Fariseo sa kanilang maling mga alituntunin, lagi namang ipinagtanggol ni JesuKristo ang araw ng Kapahingahan at ipinakita Niya sa pamamagitan ng kanyang mga halimbawa kung paano ito tamang ipinagdiriwang bilang isang araw ng pahinga, pagsamba, kalayaan at kagalakan (Marcos 3:4; Lucas 13:15-16; Mateo 12:10-12).

Read more...

Ano at Saan ang Tunay na Iglesia ng Diyos?

ano-iglesiaMahigit sa dalawang libong pangkat o sekta ng relihiyon ang umiiral ngayon sa buong mundo. Ang mga sektang ito ay kilala at mga nakatala, hindi pa kasama dito ang mga hindi nakatala. Ilan sa mga ito ay nagtataglay ng pangalan ng ating Panginoong Jesu-Cristo at ng Panginoong Diyos sa kanilang organisasyon.

Ang bawat sekta ay may kanya-kanyang sambahan na kung tawagin ay church, gusali o building. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng simbahan o “church” ayon sa sinasabi sa Banal na Kasulatan?

Dapat din natin bigyan ng pansin ang mga pagpapahayag ng mga sektang ito na nasa kanila ang katotohanan, tamang sistema o pamamaraan ng paniniwala at pagsamba. Nag-aakusa din ang iba na ang anumang labas sa kanilang paniniwalang pang-organisasyon ay isang "kulto" (cult).

May mga sekta na nagsasabi na kahit magkaiba ang kanilang paniniwala ay dapat magturingan pa rin na magkakapatid, at mayroon naman na nagsasabi na hindi maaaring ibilang na kapatid ang magkaiba ng paniniwala...Basahin ang buong pagpapaliwanag na ito at mag-download ng libre sa sumusunod na link: Ano at Saan ang Tunay na Iglesia?

Isang Bagong Buhay

new-life“May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan” (Kawikaan 14:12)

Dumarating ang panahon sa buhay ng tao na kung saan ay nakikita niya na ang kanyang ginagawa ay hindi nagdudulot ng maganda. Ang kaniyang pagsusumikap na maging maligaya sa buhay, magkaroon ng maraming kaibigan, at umasenso sa pamumuhay ay hindi nagbibigay ng katuparang kanyang hinahangad. Pangarap niya ang ang buhay na matiwasay, subalit di niya alam kung saan at paano ito matatamo.               

Naaalala ko ng dumating din ako sa ganitong kalagayan. Binasa ko ang ilang talata ng Bibliya, kasama na ang kawikaang nauna nang nasusulat sa itaas. Naging palaisipan sa akin ang mga talatang ito na inulit pa sa Kawikaan 16:25. Lalo akong napag-isip nang malaman ko na ganito din ang sinabi ni Jesu-Cristo sa mga sumusunod na salita:

“Kaya nga ang lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo ay gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila: sapagkat ito ang sa Kautusanan at ng mga propeta. Kayo’y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang doo’y nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon” (Mateo 7:12-14).

Naisip ko na hindi ko laging ginagawa sa iba ang gusto kong gawin din nila sa akin. May pansariling akong kadahilanan kung bakit masama ang aking pakikitungo at pagtrato sa ibang tao – ipinagpapalagay ko na lubhang mga masasama sila kaya nararapat lang sa kanila iyon.

Subalit hindi sinabi ni Jesu-Cristo na “gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo maliban na lang kung may dahilan kang hindi gawin ito.” Naging mabuti si Jesu-Cristo sa lahat ng pagkakataon maging doon sa mga taong naging dahilan ng kanyang kamatayan.

Inaakala ko na ako’y lumalakad sa malapad na daang patungo sa kapahamakan. Ako na ba ang pinakamasama sa mga makasalanan? "Hindi, ako'y isang naging mabuting estudyante ng isang paaralan," ito'y pananaw ko sa aking sarili.

Read more...

Sino Ang Makatatanggap Ng Kaligtasan?

ligtas-bkgrdHalos lahat ng nakasulat sa Bibliya ay patungkol sa bayan ng Israel, ang sambahayan na pinili ng Diyos upang gumawa ng isang natatanging paglilingkod sa kanya. Maging si Hesus, na isang Israelita mula sa tribo ni Huda (Judah) ay nagsabi ng ganitong mga salita patungkol sa kanyang pangangaral:

"…Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Mateo 15:24 (Magandang Balita Bibliya)

Kaya naman dito niya itinoon ang kanyang pagatuturo.  Maging sa mga kahulihulihang bahagi ng Bibliya, sa mga hula mula sa Payahag, ang bayan ng Israel ang prominenteng binabangit:

“Dinala niya ako sa Espiritu patungo sa isang dakila at mataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang isang dakilang lungsod, ang banal na Jerusalem. Ito ay bumababang buhat sa langit mula sa Diyos...Ito ay may isang dakila at mataas na moog at labindalawang tarangkahan. Sa tarangkahan ay may labindalawang mga anghel. May nakaukit na pangalan sa tarangkahan. Ito ay ang mga pangalan ng labindalawang lipi ng mga anak na lalaki ni Israel.” Pahayag 21:10,12

Subali’t ang Bibliya ay hindi nagtuturo na ang kaligtasan—ang pangako ng pagkakaroon ng Buhay na Walang Hangan—ay para sa i-isang bayan lamang. Bangkos ang katuruan ay nagsasabi na ang pagpili ng isang bayan, ang Israel, ay ang kaparaanan ng Diyos upang  ito ay maging isang biyaya na magdadala ng kaligtasan sa buong mundo.

Pinaliwanag ito ni apostol Pablo ng ganito:

“Tulad ng nangyari kay Abraham: ‘Nanalig siya sa Diyos, kaya’t siya’y ibinilang na matuwid.’ Kung gayon, maliwanag na ang nananalig sa Diyos and siyang tunay na lahi ni Abraham. Hindi pa ma’y ipinakita na ng Kasulatan na ipapawalang-sala ng Diyos ang mga Hentil sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa kanya. At ipinahayag na kay Abraham noon pa ang Mabuting Balita: ‘Sa pamamagitan mo’y pagpapalain ng Diyos ang lahat ng bansa.’ Nanalig sa Diyos si Abraham at siyy’s pinagpala kaya’t pagpalain dinng tulad niya ang lahat ng nananalig sa Diyos…Ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang inapo.  Hindi sinabi, ‘at sa kanyang mga inapo,’ na nangangahulugang marami, kundi ‘at sa iyong inapo’, na iisa ang kahulugan, at ito’y si Cristo.” (Galacia 3:6-9,16)

Ang pinakamaking Biyaya na ibinigay sa mundo sa pamamagitan ng Israel ay si Jesu-Cristo, ang Anak ng Diyos (Mateo 3:17). At ang pangalawang biyaya na ibinigay sa pamamagitan ng Israel ay ang Banal na Kasulatan:

Read more...

You are here: Home Filipino Writings/Publications