Ang Sabbath sa Biblia: Ikapitong Araw o Araw ng Linggo?

pinoy-restHalos lahat ng mga Kristiyano ay naglalaan ng isang araw sa loob ng isang linggo bilang isang uri ng Kapahingahan o “Sabbath” . Karamihan ay sumasamba tuwing Linggo– ang unang araw nang sang-linggo, ang iba ay ginagawa sa ikapitong araw (o Sabado).

Alin ang tama at nararapat? Mahalaga bang ipagdiwang ang tamang araw ng pagsamba o maari tayong pumili ng kahit anong araw at maaari nating gawin ito bilang isang uri ng Kapahingahan (Sabbath)?

Habang inyong binabasa ang mga talatang sumusunod, inaanyayahan naming kayong pag-aralan ang mga pinagkunan nito sa Biblia –upang mapatunayan ninyo sa inyong sarili kung ano ang sinasabi ng Panginoong Diyos tungkol sa mahalagang paksaing ito.

Ano ang Sinasabi ng Biblia Tungkol sa Ikapitong Araw?

Ang Ikapitong araw ng sanlinggo ang ipinag-utos bilang isang “Sabbath” noong nilikha ang sanlibutan. Ito’y binasbasan at ipinangilin ng Diyos na Lumikha, at Siya mismo ay nagpahinga sa Kanyang mga Gawain nang araw na iyon (Genesis 2:2, 3; Exodo 20:11).

Ang bansang Israel ay inutusang sundin ito at may karampatang kaparusahan ang pagsuway nito, kahit bago pa ibigay ang Sampung Utos sa Bundok ng Sinai (Exodo 16:23:30). Ang Ikaapat na Utos na nagtatalaga sa ikapitong araw na siyang Sabbath ay napakahalaga, na pinili ng Panginoong Diyos na ilagay ito sa pinakapuso ng Sampung Utos. Malapit ang kauganayan nito sa siyam na iba pang mg utos na ibinigay sa pamamagitan ng isang tinig at panitik ng Panginoong Diyos, at karapat-dapat sa kabutihan ng tao sa lahat ng salinlahi (Exodo 20:8-11).

Inulit ni JesuKristo ang kahalagahan ng Ikaapat ng Utos nang Kaniyang sabihing “Ginawa ang Sabbath dahil sa tao.” (Marcos 2:27). Ang ibig Niyang sabihin ay ginawa ang Sabbath bilang isang biyaya para sa ikabubuti ng sangkatauhan –hindi bilang isang pahirap. Ginawa ito para sa tao –di lamang sa mga Hudyo.

 Inihayag din ni JesuKristo na Siya ang Panginoon ng Sabbath (Marcos 2:28). At lagi Niyang ipinagdiriwang ito (Marcos 1:21; Lucas 4:16-22). Pinupuna man lagi Niya ang mga Fariseo sa kanilang maling mga alituntunin, lagi namang ipinagtanggol ni JesuKristo ang araw ng Kapahingahan at ipinakita Niya sa pamamagitan ng kanyang mga halimbawa kung paano ito tamang ipinagdiriwang bilang isang araw ng pahinga, pagsamba, kalayaan at kagalakan (Marcos 3:4; Lucas 13:15-16; Mateo 12:10-12).

Noong naroon sila sa bundok ng mga Olivo, inutusan ni JesuKristo ang mga alagad Niya na magsipanalangin upang hindi mangyari ang pagtakas sa ilang sa panahon ng Sabbath (Mateo 24:20).

Ang mga alagad ni JesuKristo ay nagpahinga nang araw ng Sabbath habang Siya ay nasa kanyang libingan ayon kay Lucas na nagtala ng pangyayari pagkalipas ng maraming taon: Ginawa nila ito “ayon sa utos” (Lucas 23:56).

Sina Mateo at Marcos na nagsulat din pagkalipas  ng mahabang panahon, makaraan ang pagkakapako sa krus at muling pagkabuhay ni JesuKristo ay bumanggit din sa Sabbath bilang isang natatanging kaugalian (Mateo 24:20; 28:1; Marcos 16:1).

Naging kaugalian ni apostol Pablo na gamitin ang Sabbath sa kaniyang pangangaral (Mga Gawa 17:2). Ginawa niya ito sa mga sinagoga at sa iba pang mga lugar (Mga Gawa 13:42,44).          

Sa loob ng isa’t kalahating taon sa Corinto, gumagawa si apostol Pablo ng kaniyang mga gawain sa loob ng isang linggo at nangangaral sa singoga tuwing Sabbath, na itinuro ang salita ng Panginoong Diyos (Mga Gawa 18:4, 11).

Sina apostol Santiago at Pablo, maging si JesuKristo ay nagbigay pahayag sa kahalagahan ng Sampung Utos na kung saan ang Sabbath ay isang malaking bahagi nito (Mga taga Roma 2:13, 21-22; 7:7-12,22; Santiago 2:8-12; Marcos 10:17-19).

 Makikita natin sa kasaysayan na ang mga unang kristiyano, Hudyo man o Gentil, ay patuloy na ipinagdiriwang ang ikapitong araw ng Sabbath sa loob ng maraming dekada makalipas ang pagkabuhay muli ni Jesu-Kristo. Sa pagdaan ng daan-daang taon hanggang sa ating panahon, hindi nawawala ang mga Kristiyanong lubos ang pananampalataya at tumatangap kay JesuKristo bilang tunay na Tagapagligtas ay patuloy ang pangingilin ng Sabbath. Sila ay lumalakad sa kagalakan, kalayaang hatid ng Ikapitong araw o ang Sabbath nang Diyos.

Ano ang Sinabi ng Biblia Tungkol sa Unang Araw ng Linggo?

Ang salitang “unang araw ng sanglinggo” ay ginamit nang makawalong ulit sa Bagong Tipan (ang salitang Linggo ay di kailanman gianamit). Ang apat na pagkakataong ito (Mateo 28:1; Marcos 16:2; Lucas 24:2; Juan 20:1), ay simpleng basehan ng mga araw kasunod ng muling pagkabuhay ni JesuKristo, hanggang sa pagkatutkals ng kaniyang mga alagad pagkaumagang-pagkaumaga ng wala nang lamang libingan.

Pansinin na ang mga babae ay nagdala ng mga pabango sa libingan ng Tagapagligtaas sa unag araw, isang bagay na hindi nila gawain sa araw ng Sabbath (Lucas 23:56).

Ang dalawa pang nasaad na ng unang araw ay tungkol sa pagpapakita ni Jesu-Kristo sa araw na iyon (Marcos 16:9; Juan 20:19). Ang ikalawa rito ay nagsassalarawan kung paano nagkatipon-tipon ang mga algad sa lugar na nakapinid ang mga pinto dahil sa takot sa mga pinunong Hudyo. Tiyak na hindi ito mapagkamalang isang uri ng pagdiriwang ng Linggong “Sabbath”. Hindi nagbibigay ng hudyat si Jesu-Kristo na ang unang araw ang siyang ipangilin.

Nangaral minsan si Pablo ng unang araw ng sanaglinggo ayon sa Mga Gawa 20:7; subalit kung uunawain sa konteksto ng talata, ito ay naganap ng Sabado ng gabi. Kung isasaalang-alang natin ang pagbibilang ng araw sa Biblia, ang isang araw ay nagsisimula sa gabi. Nang sumunod na umaga, nagpatuloy siya (Pablo) sa kaniyang paglalakbay patungong Jerusalem. Walang pagpapakita ng pagdiriwang ng araw ng Linggo.

Ang mga taga Corinto ay inutusang gawin an gang pangongolekta ng ambag para sa banal(Kristiyano) ng Judea sa unang araw (I Corinto 16:2); subalit ang mga salitang “mabukod na magsimpan” ay nagpapahiwatig na isa itong gawaing pansariling imbentaryo, hindi isang gawaing pang madlang relihiyon.

Ang walong nabanggit na pagkakakitaan ng salitang unang araw ng sang-linggo ay iyon lamang. Kung susuriin nating mabuti, ang mga ito ay hindi kailanman mga patunay na ang Linggo ay isang araw ng pagasamba at pahinga. Sa katunayan ipinahihiwatig nila ang kabaligtaran.

Kasaysayan ang magsasabi na huigit kumulang isang daang taon pagkatapos namatay an gating Tgapagligtas na ang unang araw na sanlinggo ay ay unti-unting pumalit sa Sabbath. Ang pagbabagong ito ay isang sagot sa hindi pagkiling sa mga Hudyo ng kahariang Roma. Upang makuha ang pagsang-ayon ng mga pinunong politikal na Romano, ang simbahan sa Roma ay lumayo sa tunay na relihiyon ni Jesu-Kristo at ng mga apostol.

Lumayo ito upang maisama ang mga pagano at ang mundong Romano na kung saan ang pagdiriwang ng Linggo ay isa nang pangrelihiyong kaugalian. Maraming manunulat na Katoliko at Protestante ang umaamin na isang kaugalian ng simbahan, hindi ng kapangyarihan ng Biblia, ang nagdala ng malawakang pagtaggap sa Unang araw ng Sanlinggo bilang araw ng pagsamba.

Buod ng mga Katotohanan

  1. Ang Ikapitong-araw ang itinatangi ng Diyos at inihiwalay para sa sangkatauhan simula pa sa paglikha ng sanlibutan.
  2. Ang Ikaapat na Utos, nan nakalagay sa “puso” ng Sampung Utos, ay nagtatalaga sa Ikapitong araw bilang araw ng Pangilin.
  3. Ipinagdiwang ni Jesu-Kristo ang Ikapitong-araw ng Pangilin o Sabbath. Hindi Siya nagbigay ng kautusan o hudyat na ito ay papalitan ng Linggo.
  4. ipinagdiwang ng mga apostol ang Ikapitong araw ng Sabbath –di kailanman ang Linggo.
  5. Wala ni isang salita sa Biblia na sumasang-ayon sa Linggo bilang araw ng pangilin; ibinigay ito sa tao bilang una sa anim sa araw ng pag-gawa.

Ang tanging masasabing pabor sa Linggo ay ito’y kaugalian ng simbahan pagkatapos ng kapanahunan ng mga apostol! Subalit ang isang tunay na nagmamahal sa Panginoong Diyos, na tumatanggap kay JesuKristo bilang kaniyang Tagapagligtas at Panginoon, ay isasan-tabi ang kaugalian upang ganapin ang katwiran at kagustuhan ng Ama sa langit sa lahat ng bagay.

        Ang mga Kasulatan –ang Una at Bagong Tipan –ay malinaw na nagsasaad na ang kagustuhan ng Panginoong Diyos para sa Kaniyang mga anak, ay kasama ang kalayaan at kaginhawaan dulot ng pangingilin sa Ikapitong araw o Sabbath.

 

You are here: Home Filipino Writings/Publications Ang Sabbath sa Biblia: Ikapitong Araw o Araw ng Linggo?