Isang Bagong Buhay

new-life“May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan” (Kawikaan 14:12)

Dumarating ang panahon sa buhay ng tao na kung saan ay nakikita niya na ang kanyang ginagawa ay hindi nagdudulot ng maganda. Ang kaniyang pagsusumikap na maging maligaya sa buhay, magkaroon ng maraming kaibigan, at umasenso sa pamumuhay ay hindi nagbibigay ng katuparang kanyang hinahangad. Pangarap niya ang ang buhay na matiwasay, subalit di niya alam kung saan at paano ito matatamo.               

Naaalala ko ng dumating din ako sa ganitong kalagayan. Binasa ko ang ilang talata ng Bibliya, kasama na ang kawikaang nauna nang nasusulat sa itaas. Naging palaisipan sa akin ang mga talatang ito na inulit pa sa Kawikaan 16:25. Lalo akong napag-isip nang malaman ko na ganito din ang sinabi ni Jesu-Cristo sa mga sumusunod na salita:

“Kaya nga ang lahat ng mga bagay na ibig ninyong sa inyo ay gawin ng mga tao, gawin naman ninyo ang gayon sa kanila: sapagkat ito ang sa Kautusanan at ng mga propeta. Kayo’y magsipasok sa makipot na pintuan: sapagkat maluwang ang pintuan, at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang doo’y nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan, at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon” (Mateo 7:12-14).

Naisip ko na hindi ko laging ginagawa sa iba ang gusto kong gawin din nila sa akin. May pansariling akong kadahilanan kung bakit masama ang aking pakikitungo at pagtrato sa ibang tao – ipinagpapalagay ko na lubhang mga masasama sila kaya nararapat lang sa kanila iyon.

Subalit hindi sinabi ni Jesu-Cristo na “gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo maliban na lang kung may dahilan kang hindi gawin ito.” Naging mabuti si Jesu-Cristo sa lahat ng pagkakataon maging doon sa mga taong naging dahilan ng kanyang kamatayan.

Inaakala ko na ako’y lumalakad sa malapad na daang patungo sa kapahamakan. Ako na ba ang pinakamasama sa mga makasalanan? "Hindi, ako'y isang naging mabuting estudyante ng isang paaralan," ito'y pananaw ko sa aking sarili.

Umiwas ako sa droga, sa pag-inom ng inuming nakalalasing, sa pagnanakaw, sa pagsisinungaling, sa imoralidad at iba pa na karaniwang nasa aking kapaligiran. Kung kaya’t hindi ko gaanong kailangan ang Panginoong Diyos sapagkat may ibang tao na mas malala pa sa akin. Ito ang sabi ni Jesu-Cristo tungkol sa mga higit na makasalanan:

“O yaong labingwalo, na nalagpakan ng moog sa Siloe, at nangamatay, ay inaakala baga ninyo na sila’y lalong salarin kaysa lahat ng taong nangananahan sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, Hindi: datapuwa’t malibang kayo’y mangagsisi, ay mangamamatay kayong lahat sa gayon din paraan” (Lukas 13:4-5).

Ang aking karanasan ay maaaring kahalintulad o kakaiba ng sa inyo. Subalit iiwasan ko na ang pagbanggit sa aking sarili para maitukoy naman ninyo sa inyong sarili ang pagsusuri at kung ano ang sinasabi ng Bibliya  tungkol sa inyo.

Ano Ang Dapat Mong Malaman?

“Kung sinasabi nating tayo’y walang kasalanan ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin” (1 Juan 1:8).

“Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasa’y inaring-ganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus” (Roma 4:23-24).

“Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan; datapuwa’t ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoong natin” (Roma 6:23).

“Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinumang kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang Anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan; kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya” (Juan 3:16-17).

Ang bawat isa sa atin ay nagkasala. Ito ang paglalahad ng mga talatang nabanggit. Kaya ang Panginoong Diyos ay gumawa ng kaparaanan, sa pamamagitan ni Jesus ang Kristo, upang pagbayaran ang mga kasalanan. (Ang ‘Kristo’ ay hindi apelyido ni Jesus. Ang ibig sabihin nito ay “kinasihang pinili” [anointed] o “isang pinili para manguna”). Hinangad ng Diyos sa pamamagitan ng “Kristo” na mailigtas ang lahat sa kanilang mga pagkakasala.

“Kaya’t kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya’y bagong nilalang; ang mga dating bagay ay nagsilipas na; narito, sila’y pawing naging mga bago” (2 Corinto 5:17).

“…sa anumang paraan ay hindi kita papagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan” (Hebreo 13:5).

“Sapagkat sa biyaya kayo’y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya; at ito’y hindi sa inyong sarili, ito’y kaloob ng Diyos; Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Sapagkat tayo’y kaniyang gawa, na nilalang Kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Diyos nang una upang siya nating lakaran” (Efeso 2:8-10).

“Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita: at siya’y iibigin ng akin Ama, at Kami’y pasasa ka niya at siya’y gagawin naming aming tahanan” (Juan 14:23).

Ang pagsunod kay Jesu-Cristo ay hindi nangangahulugang pagsunod sa isang bagong mga patakaran kundi isang ganap na pagbabago ng buhay. Ito ay paghahangad ng pamumuhay ng gaya Niya at paggawa ng mga bagay-bagay na Kaniyang ginawa o ipinakita.

Ang panginoong Jesu-Cristo ay nagbibigay ng ganap na kapatawaran sa lahat ng mga nakaraang kasalanan – maging gaano man kasama ito – ang pananahan sa Kaniya ay upang tayo’y lumakad na gaya ng inilakad niya. (1 Juan 2:6).

Ano Ang Dapat Mong Gawin?

May nararapat bang gawin ang isang tao kapag gumawa siya ng desisyong mag-umpisang sundin ang Panginoong Diyos at ang kaniyang mga gawi o Kaparaanan?

Maraming mga Kristiyano ang humihikayat sa mga bagong manampalataya na sumapi sa isang iglesia, pumirma bilang isang miyembro nito, ipakita ito sa pamamagitan ng paglapit sa altar tuwing may panawagan nito (“altar call”), ipakita ang debosyun nito sa altar o anumang kahalintulad nito na gawain.

Ang Bibliya ay nagsasabi ng maliwanag na mga halimbawa. Narito ang dalawa:

At sila’y inilabas at sinabi, Mga ginoo, Ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. At sa kaniya’y sinalita nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kaniyang bahay.

At sila’y kaniyang kinuha nang oras ding yaon ng gabi, at hinugasan ang kanilang mga latay; at pagdaka’y binautismuhan siya at ang buong sambahayan niya. At sila’y kaniyang ipinanhik sa kaniyang bahay at hinainan sila ng pagkain, at nagalak na totoo, pati ng buong samabahayan niya, na nagsisampalataya sa Diyos” (Gawa 16:30-34).

Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, Mga kapatid , anong gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni JesuKristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan: at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.

Sapagkat sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kaniya”(Gawa 2:37-39).

 Ang Banal na Espiritu

Ano ang kaloob ng banal na Espiritu? Ano ang ginagawa nito? Maraming mga talata sa Banal na Kasulatan ang dapat nating pag-aralan tungkol sa paksang ito. Ang mga sumusunod ay panimula :

Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo’y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mangapuspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman na anupa’t makapagpapaalala naman kayo sa isa’t isa” (Roma 15:13-14).

“Na pawang sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda, at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban (Hebreo 2:14).

“Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan na dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang ano mang bagay na magsidating” (Juan 16:13).

“Na sa kaniya’y kayo rin naman, pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebangelio ng inyong kaligtasan – na sa kaniya rin naman, mula nang kayo’y magsisampalataya ay kayo’y tinatakan ng Banal na Espiritu na ipinangako, na siyang patotoo sa ating mana, hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos, sa ikapupuri ng kaniyang kaluwalhatian” (Efeso 1:13-14).

Ang Espiritu Santo ay ibinibigay sa mga taong naglalaan ng kanilang buhay sa Panginoong Diyos (Gawa 5:32). Kung minsan, ito’y ibinibigay na may kaakibat ang panlabas na mga tanda (Gawa 2:1-4; 19:6), sa ibang panahon nama’y nagbibigay ito ng malalim na paninindigan at kaligayahan (1 Tesalonica 1:5-7).

Kahalintulad nito ang isang deposito (o “earnest money”) na ating tinatanggap kapag tayo’y may ipinagbiling bahay – ito’y tanda na talagang seryoso ang bumibili. Hindi ito ang kabuuang halaga, ni isang “paunang bayad” – ito ay isa lamang tanda sa seryoso at totoong bagay na magaganap.

Ang katotohanan ay maging tayo ay binili ni JesuKristo sa pamamagitan ng kaniyang pag-aalay ng buhay.

“O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo sa Diyos? At hindi kayo sa inyong sarili; Sapagkat kayo’y binili sa halaga: luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos” (1 Corinto 6:19-20).

Ano Ang Hinaharap Ng Manampalataya?

Hinuhubog at tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos ngayon upang tayo’y maging “katulad Niya.” Matututunan natin ito habang tayo’y nasa anyong pisikal upang maiwasan or malimitahan ating mga pagkakamali at ang mga kasiraang ito ay hindi madadala hangang sa buhay na Walang Hanggan (Eternal Life). Kung kaya’t ang patutunguhan ng isang sumusunod sa Diyos ay lubhang napakaganda at dalisay kong kaya’t maging ang mga apostol ay nahirapan nila ito isalarawan.

“Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit; mula roon ay hihintay naman natin ang Tagapagligtas, ang Panginoong JesuKristo: Na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa, upang maging katulad ng katawan ng Kaniyang kaluwalhatian ayon sa paggawa na maipagpapasuko Niya sa lahat ng mga bagay sa Kanya” (Filemon 3:20-21).

“Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya’y mahayag, tayo’y magiging katulad niya: sapagkat siya’y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili (1 Juan 3:2).

“At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan, na nagsasabi, Narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya’y mananahan sa kanila, at sila’y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay nasa kanila, at magiging Diyos nila:

At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata: at hindi na magkakaroon ng kamatayan; hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man: ang mga bagay nang una ay naparaan na. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi.

Narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya: Isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay” (Apocalipsis 21:3-5).

Ano Ang Susunod Na Hakbang Tungo Sa Isang Bagong Buhay?

Ang pag-aalay ng iyong buhay sa Panginoong Diyos ay ang unang hakbang patungo sa isang mahaba, kamangha-mangha, makahulugan, subalit kung minsan ay mahirap na daan. Kailangan mong umpisahan ang pagbabasa ng Banal na Kasulatan at mamuhay sa bawat salitang mamutawi sa bibig ng Panginoong Diyos (Mateo 4:4).

Si Jesu-Cristo ang gagabay sa iyo, ang Banal na Espiritu ay pasasa-iyo at kailangan mong sumama at makiisa katulad sa ibang mananampalataya (Hebreo 10:25). Maaari kang humingi sa kanila ng payo tungkol sa pagpapabautismo, bilang tanda ng iyong pagbabagong-buhay at pagsunod sa Panginoong Diyos.

Pansinin na hindi namin sinasabing ikaw ay “sumali sa isang Iglesia”. Ang Apostol Pablo ay tinuruan ang mga nananampalataya na huwag makiisa sa isang "pinunong pang-relihiyon" (1 Corinto 1:11-17; 3:1-11), kundi ituring nila ang kanilang mga sarili bilang bahagi ng Katawan ni Jesu-Cristo – ang kaisa-isang Iglesia ng Diyos.

Sa kasalukuyan, marami pa ring mga denominasyong pangrelihiyon ang nakikiisa sa isang pinunong pangrelihiyon o sa pangkat ng mga manunuro nito (buhay man ang mga ito o patay na).

Hanapin ninyo ang mga kongregasyong-lokal na binubuo ng mga independyente at hindi kabilang sa mga denominasyon sa ngayon. Bumisita sa mahigit na isa upang makapagsuri.

Kung kami’y inyong tatanungin, tutulungan namin kayong maghanap ng grupo ng totoong  mananampalataya o padadalhan namin kayo ng mga babasahin upang matulungan kayong madagdagan ang inyong kaalamanan at kamalayan sa mga bagay na ito.

Nawa’y pagpalain kayo ng Diyos sa inyong pagnanais na sumunod sa kanya!

You are here: Home Filipino Writings/Publications Isang Bagong Buhay