Wala Bang Kamatayan Ang ‘Kaluluwa’ Ng Tao?

immortal-soulAng KAMATAYAN ay isang  nakatakdang patutunguhan ng bawat tao. Takot at pangamba ang mararamdaman mo kung ito’y iisipin. Ano ba talaga ang mangyayari sa tao kung siya ‘y mawalan ng buhay?

Siya ba ay may ‘kaluluwa’  o espiritu (‘ghost’) na humihiwalay sa kanyang katawan kung siya ay namamatay? Ang mabuti bang tao ay napupunta sa langit ang kanyang kaluluwa, at kung masama naman ay siya ba o ang kanyang kaluluwa ay walang katapusang maghihirap at magdurusa sa empiyerno?

Kabilang ako noon sa mga naniniwala na ang kaluluwa ng ating mga mahal sa buhay ay bumabalik at nagbabantay sa kanyang mga iniwan. Subalit hindi pa ako nagkaroon ng ganitong mga karanasan; bagama’t sa ibang salaysay at patotoo ng maraming tao ay mayroon daw katotohanan ito.

Ang aking paniwala noon ay nakabatay sa mga patotoo ng mga tao. Ang ipinagtataka ko ay kung bakit ito’y kanilang KINAKATAKUTAN? Bakit hindi nila kausapin ang isang kaluluwa kung ano ang kailangan? Dahil ba sa ito’y hindi katotohanan at isang uri lamang ng pandaraya ng demonyo?

Sa bansang Egipto noong mga unang panahon na tinagurian na PANAHON NG MGA PARAON (sila ay mga pinuno o HARI na namamahala sa kanyang bansa), ang mga tao rito ay naniniwala na mayroong buhay sa kabila ng kamatayan.
Ito ang dahilan kung bakit isinasama ng mga Paraon (Pharaoh) ang kanilang mga kagamitan, kayamanan at mga katulong sa libingan. Kaya’t sa mga nahukay na libingan, bukod sa mga kagamitan at kayamanan na natagpuan ay mayroon ding natagpuan na mga kalansay ng kanyang mga tagapaglingkod at mga katulong.

Halimbawa ay ang pagkatuklas sa libingan ni Tutankhamen na natagpuan sa tinawag na “Valley of the Kings” sa Egipto. Ang ekspedisyon ay pinamahalaan nina Lord Carnavon at Howard Carter noong taong 1922. (God’s Graves and Scholars page 176 C.W. Ceram).

May iba namang paniwala tulad sa bansang India, na ang kaluluwa ng tao ay sumasanib sa iba’t ibang uri ng hayop sa lupa. Naniniwala sila na ang kaluluwa ay pwede ring pumasok sa ipis, butiki, langaw, gagamba at iba pang mga insekto.

Kaya laganap ang karamdaman sa bansang ito dahil hindi nila mapuksa ang mga insekto sa paniwalang ang kaluluwa ng mga namatay ay sumanib sa mga ito. Hindi rin sila kumakain ng mga hayop tulad ng baka, kambing at iba pa na nagiging sanhi ng kakulangan sa pagkain at nagiging sanhi ng malaganap na malnutrisyon. Ilan lamang iyan sa mga nabanggit na paniniwala.

Ano ang KATOTOHANAN?

Ano Ang Salitang “Kaluluwa”

Sinabi ng Panginoong Diyos sa kanyang unang nilalang na si Adan na siya sa kabuuang pisikal na kalagayan ay naging isang “kaluluwang may buhay”.

“At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay nagging kaluluwang may buhay” (Genesis 2:7).

Ang sinabi ng Diyos na Lumikha, ang tao ay alabok (‘dust’). Si Adan na mayroong malay (‘consciousness’) ay binuo na ang sangkap ay alabok ng lupa, hindi bilang katawan ng walang kamatayang kaluluwa (‘immortal soul’). Hiningahan ng Panginoong Diyos ang kanyang ilong, kaya ang tao ay humihingang alabok ng lupa na naging kaluluwang may buhay.

“At sinabi ng Diyos, magkaroon ng sagana ang tubig ng mga gumagalaw na may buhay (moving creatures o “nephesh” sa Hebreo) at magsilipad ang mga ibon sa itaas ng lupa sa luwal ng kalawakan ng himpapawid” (Genesis 1:20).

Read more...

Tayo Ba’y Nabubuhay Sa “Mga Huling Araw?”

time-bombAng mga pahayag na “mga katapusang araw” o “mga huling panahon” ay matatagpuan ng labing-siyam (19) na ulit sa King James Bible (KJV) – karamihan ay sa Lumang Tipan. Ayon sa Biblia, kailan ang mga panahong ito? Ang mga ito ba’y tumutukoy sa mga nalalabing panahon o taon bago bumalik si JesuCristo? Ito ba’y mga hinulaang tiyakang petsa (“specifically prophesied dates”)? O ang mga ito ba’y tumutukoy sa maraming pangyayaring magaganap pagkatapos na ang “mga huling araw” na hula ay naipahayag?

Madaling sabihin sa panahon ngayon na, “Ang ating daigdig ay isa nang nakakakilabot na lugar”. Walang pasubali na ang “mga huling araw o panahon” ay dapat na maipatungkol sa atin ngayon. Subalit marami ba sa mga mangangaral ng Biblia ang nagtuturo nito, o ang mga Kristiyanong naniniwala dito, ay hinahayaang lang kung kailan ito magkatotoo ito?

Matatandaan natin na maraming mangangaral at ministro ang nagsasabi na nabubuhay sila sa “mga huling araw” at ang ating daigdig ay babagsak sa loob lamang ng ilang taon. Itinuturo nila ang maraming sanhi, at mga bahagi (utang, moralidad, korapsyon, digmaan at lakas-militar, atbp.) At ang Amerika ay nasa higit na kaguluhan ngayon kaysa dati. Ipinipilit nila na ang “mga huling araw” ay nasa sa atin na.

Ang totoo, ang kasaysayan ng karamihang haka-haka sa mga hula ay laging ganito. Ang mga tao ay nagpapahayag na sila ang huling henerasyon ng darating na “katapusan ng daigdig”. Sumusulat sila ng mga aklat, nagbibigay ng mga paanyaya at hinihikayat ang maraming tao na nasa kanila “ang susi” sa propesiya o hula. Sa kasamaang-palad, halos lahat ng mga ito ay sala o mali – ang mga pangyayari (events) ay hindi nagaganap kung kailan at kung paano ang mga ito ay “dapat na maganap.”

Karaniwan sa mga nagtuturo ng propesiya (prophecy) ay kanilang iniuugnay ang mga pangyayari sa daigdig sa mga tiyakang hula. Binibigyang-kahulugan nila ang mga palatandaan (symbol), pinagsasama o pinagdudugtong ang mga taon at ginagawa nila lahat sa isang balangkas (framework) ng hula na manghihikayat sa marami na ang nangangaral ay “nakakaintindi ng propesiya o hula.”

Ang mga taong may kaunting paniniwala sa relihiyon ay maaaring makadama ng kawalang katiyakan sa hinaharap, kaya maaari silang “maging seryoso” at baguhin ang kanilang buhay sa sandaling marinig nila ang isang taong tila nakakaintindi sa masalimuot na hula sa Biblia. Nagiging dahilan ito upang sila’y tumigil sa paggawa ng kasalanan at magsimulang sumunod sa Panginoong Diyos – ito’y mabuti.

Subalit pagkatapos nito, sila ay aanib o sasapi sa isang simbahan o iglesia na nangangaral ng hula o propesiya, na maaaring magkaroon ng taliwas na bisa o epekto sa buhay. Ang propesiya ay hindi na nakakatulong sa kanila upang higit na baguhin ang kanilang pamumuhay, pinapaubaya na nila ito sa iglesiang kinakaaniban at nakakaintindi nito at alam kung kailan ito magaganap.

Read more...

Itinuturo Ba Ng Lahat Ng Relihiyon Ang Sampung Utos?

people-religionAng lahat ba ng relihiyon ay pare-pareho? Mayroon ba silang gaya ng Sampung Utos bilang sentro ng kanilang turo? Ang maikling kasagutan ay “Hindi!”

Ang mga taong walang relihiyon, ang mga taong sumasali sa maraming relihiyon, at lalung-lalo na yaong mga nagsusumikap na pag-isahin ang lahat ng relihiyon ay nagsasabi na ang lahat ng relihiyon ay nasa kanila ang Sampung Utos bilang pinakabasehan nila.

Suriin natin ang Sampung Utos at kung ano ang itinuturo ng iba’t ibang relihiyon. Kung hanggang saan ito isinasakatuparan at papaano isinasabuhay ng iba’t ibang relihiyon ang mga utos na iyon, ay marahil ang lalong mahalagang isyu. Subalit lubhang mahirap ito mapatunayan. Ang lathalaing ito ay tutuon lamang at di na lalayo sa kung ano ang opisyal na itinuturo.

Maraming kaalaman hinggil sa iba’t ibang relihiyon sa mundo ay nakukuha sa www.adherents.com at ibang mga “sites” na kahalintulad nito.

Anu-ano ang mga Sampung Utos?

Ang Sampung Utos ay matatagpuan sa Exodo 20 at Mga Bilang 5. Sa Exodo 20, ang mga ito ay ang mga sumusunod:

1. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang diyos maliban sa Akin.

2. Huwag kayong makakaroon ng diyus-diyusan o kaya’y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga diyus-diyusan iyan, sapagkat Akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusa-han Ko ang lahat ng aayaw sa Akin pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ngunit ang lahat na umiibig sa Akin ay pagpapalarin Ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan.

3. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh, sapagkat parurusahan Ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan.

4. Italaga ninyo sa Akin ang Araw ng Pamamahinga. Anim na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ikapi-tong araw ay Araw ng Pamamahinga, at italaga ninyo sa Akin. Sa ikapitong araw walang gagawa isa man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop o sinumang naninirahan sa inyong bayan. Anim na araw na ginawa Ko ang langit at lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito, namahinga Ako sa ikapitong araw. Itinangi Ko ito at itinalaga para sa Akin.

5. Igalang ninyo ang inyong ama’t ina. Sa gayo’y mabubuhay kayo nang matagal sa lupaing ibinigay Ko sa inyo.

6. Huwag kayong papatay.

7. Huwag kayong mangangalunya.

8. Huwag kayong magnanakaw.

9. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa.

10. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa; ang kaniyang asawa, mga alila, mga baka, asno o anumang pag-aari niya.

Kristiyanismo, Islam, Judaismo

Ang Kristiyanismo, Islam at Judaismo ay kinikilala ang mga kasulatan sa Lumang Tipan.

Ang mga Hudyo ay ibinibilang ang mga kasulatang ito na pahayag ng Panginoong Diyos sa tao at itinuturo lahat ang Sampung Utos o “Sampung Kasabihan” na tawag ng mga Hebreo o Isrealita. Nakagawa na rin sila ng iba pang mga dagdag-kautusan na kalauanan ay naging "tradisyon". Ito ay mga nagsisilbing mga bakod (o "fences") para maiwasan ng mga tagasunod nito ang pagsuway sa mga utos. Samantalang ang mga tradisyong ito ay tumutulong sa kanilang pagsunod sa mga utos, tumataliwas din ang ilang mga dagdag-kautusang ito. Sabi ni Jesus, “Pinawalang bisa ninyo ang mga Utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon.” (Mateo 15:6). Ang Judaismo ay bumubuo ng kulang sa 1% ng mga relihiyon sa mundo.

Read more...

Ang Bagong Tipan: Nagbigay Wakas Ba O Sumira sa Kautusan at Ng Mga Propeta?

bagong-tipanMaraming mangangaral ng Bibliya sa kasalukuyan ang nagtuturo sa mga tao na ang pagdating ng Panginoong Hesu-Kristo sa ating mundo ay may layuning ipawalang bisa ang mga Kautusan na ibinigay sa pamamagitan ni Moises at ng mga propeta kasama ang kabuuan ng Sampung Utos, upang palitan ng bagong mga Kautusan.

Ang isa sa mga patibay na ginagamit nila ay mula sa Heb.8:13. Sa talatang ito sinasabi:

“Isang Bagong Tipan, ay niluma Niya ang una. Datapuwa’t ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas.”

Ang isa pa na ginagamit na katibayan ay sa Roma 6:14,

“Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala na kayo sa ilalim ng Kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya (grace).”

Bago natin pag usapan ang mga patibay na wala nang bisa ang Lumang Tipan, ang mga Kautusan ni Moises at ng mga propeta, kasama ang kabuuan ng Sampung Utos, alamin muna natin mula sa Banal na Kasulatan, kung ano ang sinasabi ni HesuKristo tungkol sa kanyang mga layunin sa Kautusan...I-clik ang sumusunod na link upang mag-download at mabasa ng buo ang nilalaman: Ang Bagong Tipan: Nagbigay Wakas Ba O Sumira sa Kautusan at Ng Mga Propeta?

Anong Uri Ng Pananampalataya Ang Kailangan Upang Maligtas?

filipino-faithAlam ba ninyo na maraming mananampalataya sa Panginoong Jesu-Kristo ang hindi maliligtas? Sapagka’t sila’y nagtitiwala o umaasa sa maling uri ng Pananampalataya!

Walang paksang nauukol sa kaligtasan ng isang Kristiyano ang higit na hindi nauunawaan kaysa sa uri pananampalataya na nakapagliligtas!

Maniwala ka lang sa Panginoong Jesu-Kristo at ikaw ay ‘maliligtas’,” ang siyang laganap na katuruan ngayon. At ang pahayag na ito ay ganap na katotohanan kung nauunawaan mo kung anong uri ng pananampalataya ang kailangan.

Nakalulungkot isipin na napakaraming tao ngayon ang naililigaw sa pamamagitan ng isang laganap at walang basehang aral patungkol sa isang “panampalataya” na hindi kailanman makapaghahatid ng kaligtasan sa kahit sino.

Naging kaugalian nang ulitin o banggitin ang isang  bahagi ng mga Kasulatan at talata sa paksang ito at bigyan ng maling pakahulugan ang pagbasa. Sa ganitong kadahilanan lumalaganap ang mga maling aral sa   Kristiyanismo at karamihan ngayon ay nalalagay sa isang espirituwal na pagkabulag at pagkalinlang dahil sa mga  mapanlikhang kaisipan at pagtuturo ng mga hindi ganap na katotohanan (o “half-truths”).

Magkakasalungat Ba Ang Mga Kasulatang Ito?

Ang Panginoong Diyos ay hindi karaniwang inilalahad sa pamamagitan lamang ng isa o i-ilang talata sa Bibliya ang lahat ng katotohanan patungkol sa isang paksa o usapin.

“Kanino Siya magtuturo ng kaalaman? At kanino Niya ipatatalastas ang balita?… Ang utos ay dapat na nakapaibabaw sa utos, utos sa utos; linya sa linya, kaunti dito at kaunti doon” (Isaias 28:9-10).

Upang maintindihan ang ano mang paksa sa Bibliya, nararapat na mapag-aralan ang lahat ng patunay o katibayan ng kasulatan patungkol sa nasabing paksa. At hindi natin maaaring bigyang kahulugan ang ating namana o sariling pang-unawa sa isang natatanging sipi (passage) lamang; sapagkat “Alin mang hula ng kasulatan ay hindi nagmula sa sariling pagpapaliwanag” (II Pedro 1:20), ngunit bawat sipi ay nabibigyang liwanag sa pamamagitan  ng ibang teksto.

Halimbawa: Laganap ang paggamit sa Roma 3:20, “Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng Kautusan ay walang laman (flesh) na aariing ganap sa paningin Niya” at mula sa siping ito lamang ay ipapalagay na ang Kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, kahit suwayin ang batas ng Panginoong Diyos!      

Ang mga taong ganito ang paliwanag sa tekstong ito ay hindi kailanman sasabihin sa iyo na sa Roma 2:13, ang apostol Pablo rin ang sumulat ng ganito: “Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng Kautusan ang siyang mga ganap (just) sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa Kautusan ay aariing ganap (justified).”

Read more...

Ano Ang Gagawin Ko Sa Kasalanan Ng Iba?

sins-of-othersKung itatanong ang tanong na nasasaad sa itaas sa 10 mag-aaral ng Biblia, maaaring makatanggap ka ng 10 magkakaibang sagot. Maaaring sabihin nilang “ibaling ang kabilang pisngi,” “patawarin sila,” “sabihin sa kanilang magsisi,” “magbigay ng katarungang paghuhusga,” “layuan sila,” “tuunan ng pansin ang sarili mong kasalanan,” at iba pa. Ang lahat ng ito at marami pang iba ay makikita sa Biblia.

Ang anumang dapat kong gawin tungkol sa kasalanan ng iba ay nababatay sa uri ng kasalanan, sino ang may kasalanan, kanino sila nagkasala, ang relasyon nila sa akin, at sino ang nakakaalam tungkol dito. Nangangahulugan bang ang makapangyarihang Diyos ay di makatarungan at may kinikilingan sa mga taong nagkasala? Hindi!

“…hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao; sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso.” (I Samuel 16:7)

Pantay-pantay ang pagtingin ng Panginoong Diyos sa tao. Alam Niya ang ating mga layunin; at may kapangyarihan at kakayahan Siyang harapin ang lahat ng kasalanan ng mga tao. Alam Niya kung ano ang pinakamainam na paraan sa bawat tao sa pangmatagalan samantalang tayo’y karaniwang hindi. Dahil ito sa ating limitadong kakayahan na kinakailangang iba-iba ang pakikiharap natin sa iba-ibang tao sa iba’t-ibang sitwasyon. Sa paggawa Niya ng batas para sa mga tao kaugnay sa kasalanan ng iba, kinakailangang bigyan ng hangganan ng Panginoon ang maidudulot na kapinsalaan nito kung pagbibintangan natin ang iba sa kasalanang hindi nila ginawa.

Mga Kasalanang Wala Tayong Pakialam

Ang nagdaraan at nakikialam sa pag-aaway na hindi ukol sa kaniya ay gaya ng humahawak ng aso sa mga tainga.” (Kawikaan 26:17)

Kung nakakakita ako ng isang taong nagkakasala laban sa iba, sa isang pook na hindi ako responsable, dapat ay hayaan ko sila. Bilang halimbawa, ipagpalagay nating nakakita ako ng dalawang taong nagsusuntukan, nakita nila ako subalit hindi naman humingi ng aking tulong, at sila ay wala naman sa lupa o sa gusaling pag-aari ko, hindi ako dapat makialam o dili kaya’y magpunta ako sa iba at ipagsabi ito, dahil hindi ko alam ang puno’t dulo ng pangyayari at kung ito’y napag-kasunduan na, sino ang nagsisi, at iba pa.

Huwag ninyong ipamamalita ang kasiraang-puri ng iyong kapwa ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya.” (Levitico 19:16)

May mga pangyayari naman na kung saan ay dapat akong magsalita: Sa pagpapatuloy ng halimbawang naturan na, ipagpalagay nating may isa akong mabuting kaibigan na nagsabi sa akin na nagbabalak siyang kumuha ng isang bagong kasama sa kwarto o nagsisimulang makipag-nobyo, at lumalabas na ang taong ito ay siyang nakikipagsuntukan sa halimbawang naturan sa itaas, marahil nakabubuting ipaalam ko ito sa kaibigan.

Read more...

Kailan Magpapagaling Ang Diyos?

hands-prayAng Banal na Kasulatan o Bibliya ay nagtatala ng maraming pangyayari tungkol sa mahimala at dagliang pagpapagaling ng mga may sakit. Ang iba ay mananampalataya ang iba nama’y hindi. Kahit sa huling kabanata ng aklat ng “Mga Gawa” ng mga apostoles ay nasusulat ang maramihang pagpapagaling:

“… ay nagsiparoon naman ang ibang maysakit sa pulo, at pawang pinagaling.” Mga Gawa 28:9

Sa panahon ngayon, ang mga Kristiyano sa iba’t-ibang mga grupo at denominasyon ay nag-uulat ng mga mahimalang pagpapagaling ng mga may sakit. Subalit ang mga ito din ay nagsasabi na may mga mananampalataya sila na matagal nang naghihirap dahil sa kanilang mga sakit na inaabot na ng mga taon—kahit na sila ay nananalangin para sa kanilang pagpapagaling.

Marahil bawat isa sa atin ay may mga kakilalang namatay dahil sa karamdaman o sakit at maaring ang ilan sa kanila ay mga bata pa.

Ano Ang Dapat Nating Gawin Tungkol Sa Pagpapagaling

Paano ba magkaroon ng pananampalatayang naaayon sa Bibliya ang isang Kristiyano para siya’y gumaling (Mateo 9:22, 13:58; Mga Gawa 14:9)? Samantalang alam din natin na ang Diyos ay hindi laging nagpapagaling sa lahat ng pagkakataon?

Anu-ano ang mga pangako ng Panginoong Diyos na may kalakip na pagpapagaling? Lagi ba Siyang tumutupad sa mga pangakong ito? Kailan nagpapagaling ang Panginoong Diyos?

May malinaw na kasagutan ang Bibliya sa sa mga katanungang ito!

Una, suriin natin ang mga kadahilanan ayon sa Bibliya kung bakit ang mga tao ay hindi gumagaling kaagad, at kung bakit ang iba nama’y gumaling agad. Dito natin makikita kung kailan ipinapangako ang pagpapagaling, at ano ang dapat natin gawin, at kung kailan ang mga mangagamot o doktor ay aakma sa pagpapagaling na naaayon sa Bibliya.  

Mga Dahilan Kung Bakit Minsan Ang Pagpapagaling Ay Hindi Kaagad

1. Ang Sarili Nating Kasalanan.

Pinatatawad ng Panginoong Diyos ang ating mga kasalanan, subalit hindi nito nangangahulugan na maalis nito ang mga pisikal na resulta o epekto nito (physical consequence).

Kapag ang isang mamamatay tao ay nagsisi sa kanyang kasalanan, hindi nito maibabalik pa ang buhay ng biktima. Kapag ang isang nakiapid ay nagsisi, hindi nangangahulugan ito na mawawala na lamang ang mga anak sa labas. Ang ninakaw na ari-arian ay di himalang lilitaw uli—kahit na ang nagsising magnanakaw ay piliing ibalik pa ito (Lucas 19:9)

Sa pamamagitan nito, makikita natin ang masamang dulot at pangmatagalang epekto ng ating mga kasalanan at ng sa gayon  nanaisin na natin ang mga kabutihan ng Diyos.

Read more...

You are here: Home Filipino Writings/Publications